Regulamin korzystania z profesjonalniej infolinii oraz poradni internetowej w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Poradni Rodzinnej”.

 § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem serwisu internetowego dostępnego pod domeną „www.kppr.org.pl”
  (zwanego dalej: „Serwisem”) jest Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży,
  przy ul. Wola Zamkowa 12A, 87-100 Toruń, działające na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
 2. Niniejszy Regulamin określa rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, wyłącznie na potrzeby projektu
  pn. „Kujawsko-Pomorska Poradnia Rodzinna”
 3. „Kujawsko-Pomorska Poradnia Rodzinna” realizowana jest w ramach projektu  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020 oraz budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.

§ 2. DEFINICJE

Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

 1. Formularz Zgłoszeniowy – formularz dostępny on-line w Serwisie lub w formie papierowej, wypełniany przez Użytkownika zainteresowanego skorzystaniem z Usług Specjalisty umożliwiający dopasowanie zakresu działania Specjalisty do potrzeb Użytkownika i możliwość kontaktowania się z Klientem;
 2. Klient – osoba fizyczna, która jest mieszkańcem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, korzystająca za pośrednictwem Serwisu z bezpłatnych Usług Serwisu i Usług Specjalisty, która wypełniła Formularz Zgłoszeniowy, zaakceptowała postanowienia

Regulaminu lub taka, która korzysta z Usług Specjalisty w Instytucji Pomocowej i nie wypełnia Formularza Zgłoszeniowego, lecz akceptuje postanowienia Regulaminu; Osoba fizyczna, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub jest ona ograniczona, może być Klientem jeżeli zgodę na korzystanie z bezpłatnych Usług Serwisu i Usług Specjalisty wyrazili jej przedstawiciele ustawowi (rodzice, opiekunowie prawni);

 1. Porada – rozmowa trwająca minimum 20 minut pomiędzy Klientem a Specjalistą realizowana w ramach świadczenia Usługi Specjalisty za pośrednictwem platform komunikacyjnych (m.in. Skype) lub przy pomocy przekazu, który jest w całości nadawany, odbierany lub transmitowany za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w formie audio (telefon) i/lub wideoporada pomiędzy Klientem a Specjalistą na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 2. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia darmowych usług drogą elektroniczną,
  oraz poprzez następujące drogi kontaktu z infolinią i poradnią internetową:
  – telefon,
  – poczta elektroniczna,
  – domena „kppr.org.pl” z formularzem kontaktowym,
  – komunikator video (m.in. Skype),
  – webinarium;
 1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod domeną „www.kppr.org.pl” administrowany przez Usługodawcę;
 2. Specjalista – osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa.
 3. Usługi Specjalisty – usługi świadczone Klientom przez Specjalistę za pośrednictwem Serwisu polegające na udzielaniu świadczeń z zakresu psychologii i/lub psychoterapii;
 4. Usługi Serwisu – usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu;
 5. Wykonawca – Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży,
  ul. Wola Zamkowa 12A, 87-100 Toruń,
 6. Użytkownik – odwiedzający Serwis dostępny pod domeną „www.kppr.org.pl” w tym również Klient;
 7. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który poprawnie wypełnił Formularz Zgłoszeniowy.
 8. Instytucja Pomocowa – należy przez to rozumieć:
 • organy administracji rządowej i samorządowej, które wykonują działania z zakresu pomocy społecznej, regionalne ośrodki polityki społecznej,
 • powiatowe centra pomocy rodzinie,
 • ośrodki pomocy społecznej,
 • domy pomocy społecznej,
 • placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego,
 • ośrodki wsparcia,
 • ośrodki interwencji kryzysowej,
 • noclegownie,
 • zakłady aktywizacji zawodowej,
 • ośrodki wspierania ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe.

§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą telefoniczną za pośrednictwem Serwisu jest posiadanie sprawnego telefonu komórkowego lub stacjonarnego.
 2. Warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych w zakresie łącza internetowego, przeglądarki internetowej, sprzętu komputerowego i aplikacji
  (w zależności od wybranej formy komunikacji):
 3. Sprawny komputer, tablet lub telefon wraz z mikrofonem i/lub kamerą w zależności
  od wybranej formy komunikacji;
 4. Aktualna i poprawnie skonfigurowana wersja przeglądarek internetowych:
  Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox,
  Opera lub Google Chrome;
 5. Łącze internetowe umożliwiające rozmowy wideo lub chat.

§ 4. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem, a także z poszanowaniem praw osób trzecich, w tym w szczególności praw innych Użytkowników korzystających z Serwisu. Zakazuje się dostarczania za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 2. Porada może nastąpić po wcześniejszym wypełnieniu przez Użytkownika Formularza Zgłoszeniowego on-line lub stacjonarnie oraz po wyrażeniu przez Użytkownika wymaganych zgód na przetwarzanie jego danych osobowych. Porada może nastąpić również po skontaktowaniu się z infolinią Poradni pod numerem 56 649 48 50.
 3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług
  w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych lub naprawczych jak również w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.
 4. Użytkownik może skorzystać z usługi Serwisu poprzez udział w tematycznych seminariach internetowych, zwanych dalej „Webinarium”, które zostaną wcześniej zorganizowane dla osób:
 5. posiadających dostęp do komputera i łącza internetowego – warunkiem skorzystania z tej usługi jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego on-line, dostarczonego przez Wykonawcę,
 6. nieposiadających dostępu do komputera (osoby starsze, bezdomne) – warunkiem skorzystania z tej usługi jest zgłoszenie się do Instytucji Pomocowej.
 • Instytucja Pomocowa jest administratorem danych osobowych i przekazuje je Serwisowi w celu potwierdzenia tożsamości Klienta.

§ 5. REALIZACJA USŁUG SERWISU I USŁUG SPECJALISTY

 1. Porada za pośrednictwem Serwisu, realizowana jest w następujący sposób:
 2. Użytkownik wypełnia Formularz Zgłoszeniowy lub zgłasza się do Instytucji Pomocowej;
 3. Użytkownik zapoznaje się z treścią i akceptuje postanowienia Regulaminu, a także wyraża wymagane zgody;
 4. Użytkownik jest zobowiązany do wyboru formy Porady ze Specjalistą;
 5. Wykonawca przekazuje uzupełniony przez Użytkownika Formularz w formie anonimowej odpowiedniemu Specjaliście;
 6. Specjalista świadczy Klientowi Usługę w formie Porady;
 7. Kujawsko-Pomorska Poradnia Rodzinna będzie czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00. W szczególnych przypadkach uzyskanie Porady od specjalisty możliwe będzie poza ustalonymi godzinami działania poradni.

§ 6. ZMIANA TERMINU PORADY

 1. Klient może odwołać Poradę lub zmienić jej termin najpóźniej w ciągu 24 godzin przed datą planowanej Porady.
 2. W celu odwołania Porady lub zmiany terminu Porady, Klient zobowiązany jest poinformować o tym Serwis za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: poradnia@kppr.org.pl lub za pośrednictwem telefonu, dzwoniąc na numer 56 649 48 50
 3. Nowy termin Porady po zmianie przez Klienta, ustalany jest za pośrednictwem Serwisu lub wspólnie ze Specjalistą.
 4. Specjalista ma prawo, w szczególnych sytuacjach, skontaktować się z Klientem i poprosić go o zmianę terminu Porady, nie później jednak niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania Porady albo ustalenia w porozumieniu ze Specjalistą nowego, dogodnego dla Klienta terminu Porady. W przypadku odwołania wizyty z przyczyn zależnych od Specjalisty, Klient może umówić się na Poradę z innym Specjalistą lub zrezygnować z niej.

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za świadczenie Usług Serwisu zgodnie
  z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość działania kanałów komunikacji wykorzystywanych do przeprowadzenia Porady.
 3. Wykonawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w tym w szczególności spowodowane siłą wyższą (np. pożar, klęski żywiołowe).

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych Użytkowników korzystających z profesjonalnej infolinii i poradni internetowej jest Wykonawca Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Wola Zamkowa 12A, NIP: 9561032605 oraz REGON: 870253925. Kontakt w sprawie danych osobowych możliwy jest:

1) listownie – na adres: ul. Wola Zamkowa 12A, 87-100 Toruń;
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres e-mail: ecwm@ecwm.org.pl
3) telefonicznie – pod numerem telefonu: 56 65 222 40.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności przetwarzania tych danych osobowych z obowiązującym prawem tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) lub Ustawę (z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781).

 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z profesjonalnej infolinii i poradni internetowej.
 2. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w zakresie w jakim jest to prawnie dopuszczalne), a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do UODO.

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.
  2. Realizacja projektu kończy się z dniem 15 grudnia 2021 r.
  3. Wykonawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
  4. Zmiana Regulaminu następuje poprzez umieszczenie zmienionej wersji Regulaminu na stronie Serwisu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy Kodeks cywilny, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o prawach konsumenta.
  6. Wykonawca zapewnia, że w ramach zamówienia:
   1. Usługi infolinii i poradni internetowej będą realizowane zgodnie z normą EN 15838:2009;
   2. Będzie prowadził politykę bezpieczeństwa informacji oraz będzie utrzymywał adekwatne do obowiązującej polityki zabezpieczenia, zgodne z normą EN 27001:2014.
   3. Gwarantuje realizację przedmiotu umowy zgodnie z przepisami w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Prawa Pracy, a także wymaganiami sanitarnymi.
  7. Platforma ta powstała w ramach projektu pn. „Realizacja działań z zakresu edukacji i  bezpieczeństwa publicznego  ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych” z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, dzięki finansowemu wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skip to content