Specjaliści

Anna Chwiałkowska-Dąbkowska

Psycholożka, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz Krakowskiej Szkoły Psychodynamicznej w zakresie socjoterapii. Obecnie w trakcie szkoły psychoterapii Integracyjnej Vis Salutis.

Ukończyła szereg kursów i szkoleń rozwijających zawodowo. Pracuje terapeutycznie z osobami dorosłymi oraz prowadzi zajęcia i warsztaty psychoedukacyjne dla różnych instytucji w województwie.

Według Pani Anny, najważniejszy jest człowiek i jego osobista historia. Stara się- wraz z nim, uporządkować i zrozumieć świat wewnętrzny, bez osądzania czy gotowych rad.

Ma podejście holistyczne do człowieka, w tym jako ważne źródło informacji traktuje sygnały wysyłane przez ciało, o którym trochę zapominamy we współczesnym świecie.

Wiesław Kraiński

Doktor habilitowany nauk prawnych i teologicznych, profesor UMK Wydziału Teologicznego, magister psychologii klinicznej i zdrowia.

Odbywał praktyki w Szpitalu Psychiatrycznym w Toruniu.

Doktor Kraiński ma doświadczenie w zakresie: diagnozowania zaburzeń osobowości (MMPI), prowadzenia terapii lęk i fobia, w ocenie stanu psychicznego, prowadzenia terapii osób borykających się z napadami paniki.

Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu problemów i prowadzeniu terapii małżeńskich, w pomocy psychologicznej w zakresie radzenia sobie z codziennymi problemami oraz prowadzenia terapii uzależnień.

Krzysztof Mocarski

Psycholog, coach, psycholog sportu. Absolwent Uniwersytetu SWPS w Warszawie na Wydziale Społecznej Psychologii Klinicznej. Certyfikowany terapeuta RTZ (Racjonalnej Terapii Zachowania) oraz metody Simontona. Absolwent Norman Benett Academy, certyfikowany Coach Praktyk Biznesu (EMCC).

W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuje krótkoterminową terapię poznawczo–behawioralną, u podstaw której leży założenie, że myśli, emocje oraz zachowanie człowieka wzajemnie na siebie wpływają, tworząc wzorce zachowań, które mogą być dysfunkcjonalne.

Specjalizuje się w terapii nerwic, depresji, lęków napadowych oraz PTSD (Zespołu Stresu Pourazowego), zaburzeń kompulsywno–obsesyjnych. W pracy z pacjentami i klientami stosuje także coaching oraz metodę RTZ (Racjonalną Terapię Zachowania) wychodząc z założenia, że najlepszym ekspertem w dochodzeniu do celu czy tez rozwiązywaniu trudnej sytuacji jest sam klient czy pacjent. Rolą terapeuty w tym procesie jest zatem uświadomienie klientowi jego możliwości oraz mocnych stron. Od paru lat specjalizuję się również w psychologii sportu, wykorzystując wiedzę psychologiczną w celu poprawy osiągnięć sportowych oraz rozwoju osobistego zawodniczek i zawodników poprzez indywidualny i optymalnie dobrany trening mentalny.

Michał Dąbkowski

Absolwent UMK na wydziale humanistycznym (kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika) oraz absolwent Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie (IPZ ETOH).

Jest certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (IPZ ETOH), a także Certyfikowanym Trenerem Treningu Zastępowania Agresji ART.

Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania jednostkami ochrony zdrowia (UMK) oraz MBA (Kolegium Jagiellońskie). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z osobami doświadczającymi cierpienia: związanego z uzależnieniami i współuzależnieniem, w tym DDA, z dziećmi wywodzącymi się z rodzin dysfunkcyjnych, z osobami mającymi trudności w przeżywaniu trudnych emocji (złości, gniewu, rozpaczy, smutku), z osobami doświadczającymi kryzysów życiowych oraz z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, także z młodzieżą uzdolnioną. W pracy psychoterapeutycznej opiera się głownie na paradygmacie stworzonym przez Victora Frankla, a także integruje w poszczególne idee występujące w znanym nurtach psychoterapii.

Sylwia Mączewska

Ukończyła Uniwersytet SWPS, gdzie specjalizowała  się w psychologii klinicznej.

Obecnie słuchaczka Szkoły Psychoterapii vis Salutis. Posiada przygotowanie pedagogiczne. Doświadczenie zdobywała pracując w szkole integracyjnej.

Jest uczestniczką projektu Pogotowia Psychologicznego. Udziela wsparcia, poradnictwa, konsultacji psychologicznych.

Pani Sylwia czerpie siłę z wrażliwości. Ważna jest dla niej otwartość, empatia i akceptacja, chęć pomocy drugiemu człowiekowi.

Porusza się w tematach: wartości, uważności na siebie i innych, odpowiedzialności, rozwoju, procesu zmiany, planu działania na tu i teraz.

Szczególnie bliska jest jej tematyka uzależnień, lęku, kryzysu egzystencjalnego oraz depresji.

Poza poszerzaniem kompetencji w szkoły psychoterapii, rozwija wiedzę w zakresie  seksualności człowieka.

Agnieszka Pigłowska-Juhnke

Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, specjalistka psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny i terapeuta EMDR dzieci i dorosłych.

Od wielu lat towarzyszy dzieciom, młodzieży i ich rodzicom w pokonywaniu trudności – od rozwojowych po cierpienie znacznie zaburzające codzienne życie.
Pracowała w Specjalistycznym Szpitalu dla Dzieci i Dorosłych w Toruniu i ośrodkach rehabilitacyjnych. W Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Psychiatrycznego w Toruniu na Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym brała udział w diagnozie i leczeniu młodych osób z objawami psychotycznymi, zaburzeniami odżywiania, ciężką depresją, po próbach samobójczych i innych stanach wymagających hospitalizacji.

Doświadczenia zdobyte w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Salamandra” przygotowało dr Agnieszkę Pigłowską-Juhnke do rozwiązywania trudności szkolnych. Do „zagojenia” traumatycznych przeżyć, które są źródłem objawów,  doktor korzysta z podejścia EMDR (jedna z form psychoterapii, stosowana przy leczeniu traumy), zaś zmniejszenie objawów lęku, depresji, lepsze radzenie sobie w życiu to cele terapii poznawczo-behawioralnej, którą stosuje z powodzeniem.

Małgorzata Kowalska

Absolwentka UMK w Toruniu. Z wykształcenia pedagog, terapeuta, pracownik socjalny oraz psycho i hipnoterapeuta.

Pani Małgorzata ciągle podnosi swoje kwalifikacje, ukończyła sześć kierunków studiów podyplomowych, w tym m.in. Studium Pomocy Rodzinie (Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne), psychoterapia w nurcie integracyjnym (Instytut Psychologii Stosowanej Warszawa, Studium Psychologii i Psychoterapii, zakres tematyczny: psychoterapia rodzinna, psychoterapia par, interwencja kryzysowa, terapia uzależnień, i współuzależnień, terapia indywidualna , terapia grupowa).
Brała udział w licznych szkoleniach i kursach rozwijających zawodowo, m.in. Interwencji kryzysowej w rodzinie, dotyczących postępowania w sytuacji przemocy w rodzinie dotkniętej alkoholizmem, również Hipnoza od podstawowej do zaawansowanej, Hipnoza analogowa, Praktyki hipnozy R2C i wiele innych.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej, jako pracownik socjalny, pedagog, terapeuta i trener.

Ewa Witkowska-Malinowska

Psycholog o specjalności „Wspieranie rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka”, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego.  Jest psychoterapeutą (zaświadczenie o prawie pracy w zawodzie psychoterapeuty w ramach NFZ) 

Swoją drogę zawodową rozpoczynała w ośrodku wspierania rozwoju oraz w zakresie wychowania przedszkolnego. W toku kariery zaistniała potrzeba pracy z osobami dorosłymi, co zaowocowało otwarciem własnego gabinetu psychologicznego.

Pani Ewa jest również psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, w trakcie certyfikacji na Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie. Swoją wiedzę nieustannie aktualizuje i wzbogaca podczas licznych szkoleń i kursów.

Przyjmuje pacjentów z następującymi trudnościami: przewlekłym stresem, zaburzeniami lękowymi, depresją i innymi zaburzeniami nastroju, emocjonalnymi, psychosomatycznymi, nerwicami, pomocą w kryzysie i innymi.
W swojej pracy Pani Ewa zawsze kieruje się zasadą dostosowania metody terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Skip to content